Alternative flash content

You need to upgrade your Flash Player

Get Adobe Flash player

Strona główna Finansowanie programów Finansowanie termomodernizacji budynków ze środków Unii Europejskiej
Finansowanie termomodernizacji budynków ze środków Unii Europejskiej PDF Drukuj Email

Programy europejskie, np. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, dają możliwości uzyskania środków na współfinansowanie remontu budynków, których funkcje są związane z rozwojem regionalnym i lokalnym, zwiększeniem konkurencji przedsiębiorstw i poprawą warunków bytowych. Można uzyskać dofinansowanie remontu budynków użyteczności publicznej, budynków przemysłowych (przedsiębiorstw) oraz budynków mieszkalnych. Ubieganie się o środki następuje w drodze konkursu wniosków, które powinny być opracowane według określonych zasad, a oceniane są zgodnie z określonymi kryteriami.

Budynki użyteczności publicznej

Istotna jest tu wartość projektu. Projekty o wartości powyżej 5 mln euro mogą uzyskać dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Z Osi Priorytetowej X tego programu PN. „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku” mogą być dofinansowane działania w zakresie:

 • zwiększenia stopnia wykorzystania energii pierwotnej w sektorze energetycznym,
 • obniżenia energochłonności sektora publicznego,
 • zwiększenia wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w tym biopaliw.

Możliwe jest także dofinansowanie w ramach Działania 10.3, z którego wspierane będą inwestycje w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, w tym również zmiany wyposażenia obiektów na urządzenia o najwyższej klasie efektywności energetycznej. Beneficjentami pomocy mogą być jednostki sektora finansów publicznych, w tym między innymi:

 • organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • państwowe szkoły wyższe, instytuty PAN, instytuty resortowe, jednostki badawcze.

Okres kwalifikowania wydatków: od 1 stycznia 2007 r do 31 grudnia 2015 r. Wnioski (projekty) będą oceniane pod względem formalnym i merytorycznym. Ocena formalna dotyczy m.in. zgodności projektu z celami działania, wartości projektu (co najmniej 5 mln euro), udziału dofinansowania z UE (limit 85%), okresu realizacji. Jeśli idzie o ocenę merytoryczną, to na razie brak kryteriów wyboru projektów, jest tylko następująca propozycja Ministerstwa Gospodarki:

Kryteria i wagi oceny merytorycznej:

 • stopień gotowości projektu do realizacji 30%
 • zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło 30%
 • koszt uzyskania jednostkowej oszczędności ciepła 30%
 • wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych 5%
 • wykorzystanie energii z kogeneracji 5%

Procedura wyboru wniosków jest dwuetapowa:

 • preselekcja projektów (ocena formalna i merytoryczna) bez sięgania do dokumentów,
 • ocena wniosków na podstawie pełnej dokumentacji i wydanie decyzji o dofinansowaniu.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej o wartości projektu (wydatki) do 5 mln euro może być dofinansowana ze środków alokowanych w regionalnych programach operacyjnych w ramach celu „Poprawa stanu środowiska przyrodniczego, lepsze wykorzystanie jego zasobów i walorów w rozwoju społeczno-gospodarczym”

Dofinansowane mogą być dwa typy projektów:

 • przekształcenie istniejących systemów ogrzewania obiektów, w szczególności ograniczenie „niskiej emisji”,
 • kompleksowa termomodernizacja grup obiektów użyteczności publicznej połączona z przebudową źródeł wytwarzania energii.

Budynki przemysłowe lub należące do przedsiębiorstw

Projekty dotyczące tych budynków mogą być dofinansowane:

 • w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”, jeśli przewidują zmiany modelu produkcji lub konsumpcji, a przez to przyczyniają się do zmniejszenia szkodliwości oddziaływania na środowisko,
 • ze środków alokowanych w regionalnych programach operacyjnych, z których będą wspierane inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa.

Natomiast w rozwoju otoczenia biznesowego będą preferowane projekty wykorzystania budynków przemysłowych na cele usługowe.

Termomodernizacja budynków mieszkalnych

Dofinansowanie z UE jest możliwe wyłącznie w odniesieniu do budynków wielorodzinnych znajdujących się na tzw. obszarach wsparcia, których wyznaczenie wymaga opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji. Kryteria wyznaczania obszarów wsparcia to m.in.: wysoki poziom ubóstwa, bezrobocia, niski poziom edukacji i wysoki poziom przestępczości, niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego, niski poziom wydajności energetycznej budynków. Obszar wsparcia, na którym mieszkalnictwo może być beneficjentem, powinien spełniać co najmniej trzy z wymaganych kryteriów. Przedmiotowo zakres wsparcia jest ograniczony do części wspólnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych, których właścicielem są: gminy, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i TBS-y oraz osoby prywatne.

Działania w budynkach wielorodzinnych, które mogą być współfinansowane z UE, obejmują:

 • renowację wspólnych elementów konstrukcyjnych,
 • usprawnienie instalacji technicznych budynku,
 • działania podnoszące efektywność energetyczną budynku (termomodernizacja).